🤩 Безплатна доставка при поръчки над 80 лв. 

🤩 Безплатна доставка при поръчки над 80 лв.

Търсене
Close this search box.
Търсене
Търсене
Close this search box.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕКО СУИЧ” ООД

за ползване на интернет магазина www.myecoswitch.com и за извършването на покупки на стоки през него

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Еко Суич“ ООД, ЕИК 205328729, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин  www.myecoswitch.com , наричан по-долу САЙТ
Чл. 2. (1) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
(2)  Ползвателят, след успешна регистрация на Сайта или направена от него поръчка, създава необорима презумпция, че:
1. Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) “ Потвърждавам, че съм на възраст над 16 години, прочетох и разбирам политиката за поверителност и съм съгласен с общите условия за ползване на този уебсайт.”

Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
2. Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор за покупко- продажба от разстояние, съобразно условията, посочени на сайта (продукт, характеристики и цена).
(3)  Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия. Изменените Общи условия могат да се противопоставят на Ползвателите от момента, в
който са публикувани на Сайта. В случай, че сметнем, че определена промяна има съществено значение за Вас, е възможно да Ви уведомим изрично, но отговорността за периодично проверяване на съдържанието на Общите условия е на Ползвателя.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ


Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Еко Суич ООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград и адрес на управление: ж.к. Еленово № 201, вх. А, ет. 3, офис 8;
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Благоевград и адрес на управление: ж.к. Еленово № 201, вх. А, ет.3, офис 8;
4. Данни за кореспонденция: e-mail:  contact@myecoswitch.com , телефон: 0883486177.


5. Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт:  www.kzp.bg


-Комисия за защита на конкуренцията 

София 1000, бул. “Витоша” №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15 
Уеб сайт:  www.cpc.bg


Платформа за онлайн решаване на спорове


III.ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА:


Чл. 4. (1) Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет
www.myecoswitch.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създване на клиентска регистрация;
3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет
(2) По силата на сключен с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя, съобразно условията в настоящия документ.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика цената на доставените стоки съгласно
определената цена на Сайта и настоящите Общи условия. Обявените цени са крайни и включват ДДС, както и всички други приложими данъци и такси.
(4) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
(5) Цените по ал. 3 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват
и заплащат от Ползвателя в допълнение към продажната цена за продуктите, съобразно утвърдените цени от СПИДИ АД, с ЕИК 131371780. Цените са изчислени на основата на утвърдени цени от СПИДИ АД, с ЕИК 131371780.

Чл.5.  Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН И
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.


Чл.6. (1)
 За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко- продажба на стоки, Ползвателят може да си направи клиентска регистрация, като въведе своите лични данни (или данни за юридическо лице), както и избрани от него
потребителско име и парола за отдалечен достъп. Ползвателят може да сключи договор за покупко-продажба и без регистрация – чрез функцията поръчка като „гост“. В този случай, настоящите Общи условия остават приложими.
(2) Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура и стъпки и следвайки интерфейса на сайта. При извършване на регистрацията си в Сайта или при направена поръчка, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(3) Чрез бутона “Завърши поръчката”, Ползвателят декларира, че предварително е прочел и е запознат с настоящите общи условия и е съгласен с тяхното съдържание и произтичащите от тях права и задължения и заявява желанието си да поръча и купи стоките, описани в
потребителската кошница.
(4) След направена поръчка от Ползвателя, Доставчикът потвърждава извършената от него поръчка по посочената от Ползвателя електронна поща. Едва с потвърждаването на поръчката, договорът се счита за сключен и за Доставчика възниква задължението да
организира доставката на поръчаните от Ползвателя стоки до посочения от Ползвателя адрес. Предхождащо съобщение от Доставчика за регистриране на поръчката в сайта няма
смисъла на приемането й или потвърждаването й, нито води до ангажимент за нейното изпълнение. В случай, че Доставчикът пропусне да потвърди поръчката, но своевременно изпрати поръчаните стоки, то договорът се счита за сключен от датата на изпращане на
стоките чрез дружеството, предоставящо куриерски услуги.
(5) Доставчикът има право да откаже да изпълни поръчка, направена от Ползвателя, за което уведомява последния. Отказът за изпълнение на поръчка не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка
с поръчката (освен връщане на евентуално заплатена цена) и съответно никоя страна няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
(5) Доставчикът няма задължение да организира транспорт на поръчани стоки, ако е
посочен адрес извън територията на Република България, или адрес, за който СПИДИ АД не предоставя куриерски услуги.
(6) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и са оформени чрез интерфейса на Сайта като една обща поръчка. Доставчикът може да
организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

 (7) Ползвателят заплаща цената по отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките – чрез виртуален ПОС терминал, чрез използване кредитна/дебитна карта или чрез наложен платеж – при тяхната доставка. При използване на кредитна/дебитна карта, Ползвателят се потвърждава, че той е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – в качеството си на легитимен картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или на изрично упълномощено лице от легитимния картодържател, по силата на което законосъобразно може да използва картата.
(8) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките с наложен платеж, плащането се извършва в момента на доставката от лицензирания куриер – „СПИДИ“ АД, с ЕИК 131371780.
(9) Ако Ползвателят желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство и да заяви желание за издаването ѝ на имейл адрес: contact@myecoswitch.com В противен случай Доставчикът издава само касов бон.
(10) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили изрично срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 7 работни дни, считано от датата, следваща деня на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика. Срокът за доставка може да бъде
променен едностранно от Доставчика при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което Доставчика уведомява Ползвателя, като посочва новия срок. Счита се, че срокът на доставка е спазен, ако стоките са готови за
предаване на Ползвателя на определената съгласно предходните правила дата.
(11) В случай, че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага в
наличност с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми, в случай че има такива, в срок до 14 работни дни от датата, на която е регистрирана поръчката. Доставчикът има право по своя преценка да извършва частични доставки от общия обем на поръчаните стоки, като Ползвателят се съгласява да приеме частично изпълнение по всяко време на действие на индивидуалния договор и настоящите Общи условия.
(12) Поръчаните от Ползвателя стоки остават собственост на Доставчика докато продажната им цена не бъде изцяло заплатена от Ползвателя.
Чл. 7 (1) Ползвателят може да оставя публични коментари или оценки на предлаганите продукти чрез интерфейса на сайта. Тези коментари могат да бъдат както положителни, така и отрицателни – по преценка на Ползвателя, като същите задължително следва да се отнасят до продукта и неговите характеристики.
(2) Коментарите по ал. 1 се изписват само на български език – на кирилица.
(3) Коментарите по ал. 1 не могат да съдържат обидни и нецензурни думи и изрази.
(4) Ползвателят се задължава при писане на коментари да не публикува подвеждаща и неточна информация относно продукта, нито да нарушава авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни
права или право на поверителност.

(5) Ползвателят няма право да публикува информация или интернет линкове към други сайтове.
(6) Доставчикът си запазва правото да ограничи възможността за публикуване на коментари или да изтрива коментари по собствена преценка, без да е длъжен да се обосновава за това, или да информира техния автор.

V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 8 Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.
Чл.9 Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП. Изключение правят категориите стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
Чл. 10 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

  • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба. 
  • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
  • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
  • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
  • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части, аксесоари и принадлежности, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
 
 

 VI. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 11.  (1) Цялото съдържание на Сайта, включително посочени лога, графични изображения и текстове, както и мултимедийно съдържание, са изключителна собственост
на ЕКО СУИЧ ООД. Доставчикът си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани със сайта, независимо дали Доставчикът е техен собственик или се е сдобил с правото да ги използва по законосъобразен начин. Ползвателите нямат право да
копират или разпространяват съдържанието от Сайта.
(2) Ползвателят има право да използва съдържанието на Сайта единствено за лични и некомерсиални цели.
(3) Ползвателят има право свободно да публикува в социалните мрежи линк към Сайта или към директория, поместена на Сайта, като това няма да се счита за нарушение по ал. 1.
(4) Използването на съдържание от Сайта за търговски цели става единствено след писменото разрешение на Доставчика.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО
ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ


Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са
потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Тази категория Ползватели бива наричана по-долу “Ползвател-потребител”.
Чл. 13. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите,
предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба. Относно процедурата по отказ, моля прочетете Приложение №1 към настоящите Общи условия.
(2) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока
не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за
защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко- продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
(3) В случай, че Ползвателят-потребител се е възползвал от правото си на отказ, то отказаните продукти следва да бъдат върнати опаковани по начина, по който са били получени и без следи от употреба – както по продуктите, така и по опаковката им (в
случай, че има такава). Ведно с продукта и опаковката му, Ползвателят-потребител следва да представи и оригиналната касова бележка или фактура за покупката.
(4) Правото по ал. 1 не съществува, когато се касае за продукти, които са направени съгласно индивидуални спецификации на Ползвателя или са явно персонализирани, съобразно негови указания (напр. – с посочено лого, снимка, текст или друг обект, избран от Ползвателя).
Чл. 14. В случай, че Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора за покупко- продажба от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по чл. 13 от Общите условия. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят- потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора с изпращането на имейл до contact@myecoswitch.com. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от
договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл.12.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ

ДОГОВОРА

 

Стандартни указания за отказ:


I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в
срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:
 а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която
Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на
стоките;
 б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес, телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на e-mail contact@myecoswitch.com. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 2 към Общите условия на ЕКО СУИЧ ООД за ползване на интернет магазина.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.


Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 10 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път.

ЕКО СУИЧ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно
стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките  до адреса, от който сабили изпратени (или съответния офис на куриера) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

2. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките, поради което при използване на куриерски услуги – същите следва да са за Ваша сметка. В случай, че е налице неизпълнение от наша страна, разходите за връщането ще бъдат за наша сметка.

3. За връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите на лицензирана куриерска фирма Спиди и да заявите връщането им до адреса, от който са били изпратени 9най-често офис на Спиди)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

До: ЕКО СУИЧ ООД, ЕИК 205328729, със седалище и адрес на управление: България, гр. Благоевград, ж.к. Еленово № 201, вх. А, ет. 3, офис 8, 

еmail:  contact@myecoswitch.com,
тел.  0883486177


– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки……………………………………………………… /описание на продукта/продуктите/
– Поръчано на………..
– Получено на………..
– Имена на потребителя…………
– Адрес на потребителя…………
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата…………
/Ненужното се зачертава или изтрив